GPGetInvolved.jpg

GET INVOLVED

Youth Ambassador Program

Apèsi:

Youth Ambassador Program se yon pwogram biwo edikasyon ak zafè kiltirèl depatman leta ameriken an finanse, Global Potential  administre li. Pwogram Yap  la bati relasyon epi kreye rezo nan mitan jèn lidè ayisyen yo, fòme jèn nan konsèp ak pratikAntreprenarya sosyal; entwodwi jèn lidè yo nan òganizasyon san bi likratif ak ajan chanjman nan peyi Etazini; ak aprann sou fanmi yo nan etazini, kilti, jewografi, ak reyalite sosyo-ekonomik.

15patisipan ki seleksyone yo pral Patisipe nan twa faz pwogram nan ki se:

  • Premye Faz : atelye chak mwa ki baze sou yon kourikoulòm 4-modil nan sèvis kominotè, devlopman lidèchip, edikasyon sivik ak demokrasi patisipatif.
  • Dezyèm Faz ; 3-semèn eksperyans nan peyi Etazini, vizite New York ak Washington D.C .;
  • Twazyèm Faz , Resevwa sipò endividyèl ak sipò gwoup ak antrenè pandan 7 mwa pou devlope pwojè ki pral fè enpak sou kominote lokal yo, ki baze sou pasyon yo ak kapasite.

NYC Fellows program

15-month transformative after-school + summer travel program, including 13.5 months of educational training workshops focused on critical issues, community service, social entrepreneurship and advocacy and 1.5 months of international cultural exchange in the Dominican Republic, Haiti, and Nicaragua.

Please click on the following button to view the current open positions and follow the instructions as described.